3boys2girls » 會員聊天討論 » (好多圖) 女朋友學煮野食之後,我擬都慘過食屎,大家請珍惜生命...唔好好似我咁

2016-6-9 22:32 JayJaybo
(好多圖) 女朋友學煮野食之後,我擬都慘過食屎,大家請珍惜生命...唔好好似我咁

[img]http://i2.funpeer.com/535-G5Vvt6kZT57q.jpg[/img]
[color=#000000][size=2][font=Times New Roman][b][img]http://ww.daliulian.net/imgs/image/36/3662268.jpg[/img][/b][/font][/size][/color]


[color=#000000][size=2][font=Times New Roman][b]小弟由於太深愛我條女,決定要同女朋友同居![/b][/font][/size][/color]
[color=#000000][size=2][font=Times New Roman][b]BB話要煮飯俾我食,[/b][/font][/size][/color]
[color=#000000][size=2][font=Times New Roman][b]當時我聽到?時候,系幾咁感動...[/b][/font][/size][/color]

[color=#000000][size=2][font=Times New Roman][b][img]http://ww.daliulian.net/imgs/image/36/3662453.jpg[/img][/b][/font][/size][/color]


[color=#000000][size=2][font=Times New Roman][b]點知...[/b][/font][/size][/color]
[color=#000000][size=2][font=Times New Roman][b]↓↓↓[/b][/font][/size][/color]
[color=#000000][size=2][font=Times New Roman][b]當我見到依味「七彩烏冬」之後,我突然間覺得我?同居得太快,系有D後悔![/b][/font][/size][/color]

[color=#000000][size=2][font=Times New Roman][b][img]http://ww.daliulian.net/imgs/image/36/3662454.jpg[/img][/b][/font][/size][/color]

[color=#000000][size=2][font=Times New Roman][b]我好奇咁問吽GBB,D顏色點?咖?[/b][/font][/size][/color]
[color=#000000][size=2][font=Times New Roman][b]BB好開心咁話:[/b][/font][/size][/color]
[color=#000000][size=2][font=Times New Roman][b]「我用顏料染咖,系咪好叻叻豬呢」[/b][/font][/size][/color]
[color=#000000][size=2][font=Times New Roman][b]我吞?一啖口水,當時我?心真系碎撚?,不得不承認BB系好有創意,但呇悃

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.