3boys2girls » 美甲/手腳護理 » << 千萬火急 >> .........求助......!!!!

2016-11-26 22:02 arparm
<< 千萬火急 >> .........求助......!!!!

[color=Blue]1....求助.....非看不可, 求助..... 網友, 同學,老師.....

我  到過藍田, ICAC 總部.  投訴, 舉報.((下文))

我只是投訴, 舉報, 現在取消 投訴, 舉報, 跟我無關係, 大量 市民已經知道原因......(( 請公開))!!! (( 下文 ))

=======================================
=======================================[/color]
[color=Red]
香港, 中國人---非看不可....!!!,,,,,,,,中国版 <<終極---絕版---香X藝人秘聞>>  ((下文))


中国版 <<终极---绝版---香X 藝人 秘闻>>  ((下文))[/color]


搜寻:

中國人 用 QQ:

QQ: [email]ngmanwa1993@qq.com[/email] / 3247942334

QQ: [email]ngkaman1993@qq.com[/email] / 2496648773

QQ: [email]leesinka@qq.com[/email] / 3351839063

台灣人 用 facebook 或 QQ

facebook搜寻: [email]hochilo@mail.com[/email]
facebook搜寻: [email]auchilo@mail.com[/email]
[color=Blue]1.......另外 : 有警察 在 網上, 公廁 假扮 (引誘) 同性 戀者 ,雙性 戀者, 捉, 唔好去 !! 用第二種方式去找 長久愛人 ....!!!!!!!!!

無及沒有 警察維持治安 無所謂, 有提及過 在 <<終極 ---絕版 ---香X藝人秘聞>> 內 - 上文[/color]

[color=Red]2.......還有, <<終極---絕版---香X藝人秘聞>> - 上文, 已經超過 50000000 ( 5千萬 ) 人知道 , 包括 香港, 中國, 澳門......等等, 垃圾 乞兒 警察......等等 !!! ( 上文 )

通知 特首, 香港政府, 傳媒, 新城, 881903, 香港電台, 娛樂圈, 唔駛黑客, 我地有好多 無登記電話咭--- (((----- 犯法-----公開俾 全中國,台灣 市民知----上文----))))))))))))))))))[/color]

2016-11-26 22:03 arparm
[color=Blue]1.......... 網友, 同學,老師.....上文 跟我無關係, 大量市民已經知道原因......(( 請公開 上文))!!!
[/color]

[url]https://www.youtube.com/watch?v=u4kwPKZREKs&feature=youtu.be[/url]

2016-11-29 17:55 ngwiwi
[color=Blue]1.......... 網友, 同學,老師.....上文 跟我無關係, 大量市民已經知道原因......(( 請公開 上文))!!!
[/color]

[url]https://www.youtube.com/watch?v=u4kwPKZREKs&feature=youtu.be[/url]

2016-11-29 17:55 ngwiwi
[color=Blue]1.......... 網友, 同學,老師.....上文 跟我無關係, 大量市民已經知道原因......(( 請公開 上文))!!!
[/color]

[url]https://www.youtube.com/watch?v=u4kwPKZREKs&feature=youtu.be[/url]

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.