3boys2girls » Xanga及網誌 » Blogings/Skin/Music » -     自創`♥1oo問;(k)

2010-2-28 21:37 - 小淫.★
-     自創`♥1oo問;(k)

[size=4][b][color=#ff0000]♥[/color]吾留c0mment`因住俾人姦 ;-(
[color=#ff0000]♥[/color]吾留c0mment`因住俾人姦 ;-(
[color=#ff0000]♥[/color]吾留c0mment`因住俾人姦 ;-(
[color=#ff0000]♥[/color]吾留c0mment`因住俾人姦 ;-(
[/b]
[/size][size=3]自創1oo問.多謝支持:-)

[/size][color=#ff0000][size=2]
[b][size=3][color=#000000]`100問;-D` by kwl :$`
[/color][/size]
[/b]#part1 起底;-D`
[color=#000000]♥1.咩名啊;
♥2.花名;
♥3.幾歲;
♥4.住邊區;
♥5.咩學校;
♥6.嗜好;

[color=#ff0000]#part2 愛情;-D`[/color]
♥7.有冇拍拖;
♥8.有冇鐘意人;
♥9.你鐘意戈個人令吾令仔/女;
♥10.你鐘意戈個人好吾好人;
♥11.你鐘意戈個人有吾有米;
♥12.同你愛人幾時識;
♥13.最鐘意同你愛人做咩;
♥14.最鐘意同你愛人去邊;
♥15.點解鐘意你愛人;
♥16.你愛人住邊區;
♥17.你有幾%愛佢先;
♥18.你地點開始架;

[color=#ff0000]#part3 朋友;-D`[/color]
♥19.你best fd系;
♥20.你bestfd令女/仔嗎;
♥21.點出你10個fd的名字 ( 1-5女仔. 6-10男仔)
1;
2;
3;
4;
5;
6;
7;
8;
9;
10;
♥22. 1令吾令女;
♥23. 1對你好吾好;
♥24. 2姣吾姣;
♥25. 2份人點;
♥26. 3有冇拍拖;
♥27. 3識吾識10;
♥28. 4乖吾乖;
♥29. 4傻吾傻;
♥30. 5同6拍拖. 有冇可能;
♥31. 5同6系咪fd ;
♥32. 7對你好吾好;
♥33. 7愛吾愛1;
♥34. 8八吾八掛;
♥35. 8令吾令仔;
♥36. 9有冇養狗;
♥37. 9份人狗吾狗;
♥38. 10似吾似明星;
♥39. 10系咪叻仔;
回復正常!
你班fd之中:-)`
♥40. 最令女;
♥41. 最令仔;
♥42. 最中意睇新戲;
♥43. 最中意睇舊戲;
♥44. 最中意gem;
♥45. 最憎gem;
♥46. 單身得最耐;
♥47. 拍拖拍得最耐;
♥48. 最in;
♥49. 最out;
♥50. 最傻;
♥51. 最天真;
♥52. 最知心;
♥53. 同你最fd;
♥54. 對你最好;
♥55. 最黑人憎;
♥56. 最白;
♥57. 最可愛;
♥58. 最白痴;
♥59. 最低b;
♥60. 年紀最細;
♥61. 年紀最大;
♥62. 最長頭髮;
♥63. 最柒;
♥64. 最姣;
♥65. 個樣最似豬;

[color=#ff0000]#part4 屋企;-D`
[/color]♥66. 鐘吾鐘意你屋k;
♥67. 你屋k有幾多人;
♥68. 有邊個;
♥69. 最鍚你;
♥70. 最煩;
♥71. 最好;
♥72. 最黑人憎;
♥73. 最中意管住你;
♥74. 吾俾你出街;
♥75. 屋企大吾大;
♥76. 屋企令吾令;
♥77. 屋企層數高吾高;
♥78. 屋企入面最貴既1樣野;
♥79. 屋企入面最平既1樣野;
♥80. 你有冇自己間房;

[color=#ff0000]#part5 學校;-D`[/color]
♥81. 學校大吾大;
♥82. 學校令吾令;
♥83. 學校最大系邊忽;
♥84. 有幾多層;
♥85. 你讀中幾/小幾;
♥86. 班主任系;
♥87. 訓導系;
♥88. 訓導好吾好人;
♥89. 班主任好吾好人;
♥90. 最鐘意既老師;
♥91. 最憎既老師;
♥92. 最煩既老師;
♥93. 最令女既老師;
♥94. 最柒既老師;
♥95. 最肥既老師;
♥96. 最瘦既老師;

[color=#ff0000]#part6 尾聲;-D`

[/color][/color][color=#000000]♥97. 鐘吾鐘意呢個100問;
♥98. 而加除左100問做緊咩;
♥99. 同邊個msn緊;
♥100. tag俾5個人做啦;
1♥
2♥
3♥
4♥
5♥

it is the end of the 100問;-D` by kwl [b]:$`[/b][/color][/size][/color]

2010-3-1 19:10 茵b
cM.

2010-3-12 22:45 - 小淫.★
thz上;$

2010-3-18 19:45 `KIssBABIIˇ、
c0mm3nt`

2010-3-19 05:17 ★`babyrain;D
sup:)

2010-6-26 16:28 ;#LADYCH1N(κ).
借左(k).

2010-6-28 01:34 包;)
cm;>

2010-6-28 17:41 臭車;o)`
i like it';]
comz`

2010-7-16 00:08 ★Bambi.
借佐;#.

2010-7-19 22:53 ˇLijaii(3`
CM=]

2010-8-4 19:14 yeung`yeung@yan
cm

2010-8-8 21:14 翠ㄦ;B
借左(k)
comment:-$

2011-1-26 22:12 日野香穗子
借左黎做~
thx

2011-12-17 20:41 kia_hoi
comment~~借了

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.